Uw mening

Visie en doel

De Nederlandse bevolking veroudert in hoog tempo. Er zijn steeds meer ouderen en zij worden steeds ouder, dit wordt wel ‘dubbele vergrijzing’ genoemdBovendien blijven door de herstructurering van de langdurige zorg meer ouderen met complexe problematiek thuis wonen. De medische zorg voor deze mensen blijft daardoor bij de huisarts die daardoor met een steeds complexere zorgvraag te maken heeft.

Als antwoord op bovenstaande problematiek is het programma INKT Ouderenzorg ontwikkeld in samenwerking met de thuiszorgorganisaties Omring en Evean. 

Met de gezamenlijke visie op en de samenwerking binnen het zorgprogramma willen de organisaties bereiken dat (kwetsbare) ouderen in beide regio’s in de eerste lijn goede zorg en ondersteuning krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met wensen en behoeften, mogelijkheden en omstandigheden van de betrokken oudere en worden ook mantelzorgers betrokken bij de afspraken.

Het programma Ouderenzorg streeft naar geïntegreerde zorg voor ouderen door een goede afstemming tussen zorgverleners: de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste persoon.

In het  zorgprogramma wordt uitgegaan van een gelijkwaardige samenwerking tussen huisarts en verpleegkundige ouderenzorg, waarbij de verpleegkundige ouderenzorg werkt als coördinerend zorgprofessional in de zorg voor de kwetsbare oudere. Hierbij is de essentie van de zorg: Dichtbij, goed, laagdrempelig, passend en met elkaar verbonden, oftewel: De juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste persoon.

  • Doel

   Verschillende Nederlandse publicaties, zie Relevante Links, benadrukken dat het voorkomen of verzachten van ziekenhuisopname en andere acute events de sleutel is tot goede ouderenzorg. Door pro-actief werken te stimuleren ondersteunt INKT Ouderenzorg het voorkomen van acute events, thema's hierbij zijn onder andere medicatieveiligheid, begeleidt ontslag vanuit het ziekenhuis en gesprekken over pro-actieve zorgplanning. Belangrijk hiervoor is het goed in kaart brengen van de situatie van de oudere en de zorg en ondersteuning inzetten die nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

   Vanuit INKT Ouderenzorg worden huisartsen zowel op praktijk-, wijk- als regionaal niveau ondersteund.

   • Op praktijkniveau betekent dit dat de focus ligt op het faciliteren van de aanwezigheid van een verpleegkundige ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. Door de samenwerking tussen huisarts en verpleegkundige ouderenzorg te versterken en faciliteren kan er preventief gewerkt worden. De verpleegkundige ouderenzorg speelt een belangrijke rol bij het nagaan wat een oudere nodig heeft om langer, met behoud van kwaliteit van leven, thuis te wonen en kan daartoe benodigde zorg indiceren of ondersteuning binnen het sociaal domein initiëren. Hierdoor wordt de huisarts ontlast, wordt de zorg overdag beter georganiseerd en kunnen acute zorgvragen worden voorkomen.
   • Op wijkniveau betekent de inzet van de verpleegkundige ouderenzorg dat deze de schakel vormt naar het welzijnsaanbod in de wijk en het sociaal domein (o.a. sociaal wijkteam van de gemeente).
   • Op regionaal niveau wordt vanuit INKT Ouderenzorg ingezet op het optimaliseren van de inrichting van en afspraken over de zorg zoals afstemming met het ziekenhuis (bijv. binnen de transmurale zorgbrug), apotheken (medicatie beoordeling) en Geriant voor de dementiezorg en de verschillende intramurale zorgorganisaties.
  • Visie op ouderenzorg

   INKT Ouderenzorg werkt met een aantal uitgangspunten vanuit de visie van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG):

   • Variatie tussen ouderen: het (h)erkennen van variatie is belangrijk om passende en goede huisartsenzorg voor ouderen te kunnen bieden. Door de samenwerking tussen huisarts en verpleegkundige ouderenzorg kan er door gezamenlijke besluitvorming beter worden ingespeeld op de belevingswereld van de oudere cliënt.
   • Persoonlijk kiezen: mede met het oog op de grote variatie in behoeftes van cliënten bepaalt de verpleegkundige ouderenzorg in samenspraak met de huisarts en oudere cliënt het doel en beleid van de behandeling en zorg.
   • Functioneren boven alles: sociale contacten en deelname aan de maatschappij zijn voor veel ouderen belangrijk. Zelfstandig functioneren, vooral participeren, blijkt essentieel te zijn. Bij de behandeling van ziektes houdt de huisarts hier rekening mee. De verpleegkundige ouderenzorg en huisarts benadrukken daarnaast het belang van een gezonde leefstijl.
   • Proactieve zorg: onder proactieve zorg verstaan we het uitvoeren van polyfarmacie-evaluaties en het voeren van gesprekken over Vroegtijdige Zorgplanning.
   • Eindigheid: Het gesprek aangaan over wensen, doelen en voorkeuren bij toekomstige zorg en behandeling.

   Rode draad in de contacten en de geboden zorg en ondersteuning is het uitgangspunt dat de cliënt zelf, waar mogelijk, zijn eigen gezondheidswensen en persoonlijke doelen bepaalt. Omring en HKN Huisartsen zijn in dit kader verbonden aan de visie op gezondheid van Positieve Gezondheid. HONK werkt in dit kader met ‘persoonsgerichte zorg’.

  • Visie op regionale samenwerking

   In de visie van de betrokken partijen is het zinvol om ook buiten het zorgprogramma samen te werken binnen de regionale ouderenzorg. Onderwerpen waarop wordt samengewerkt  zijn onder andere de regionale triage voor spoedbedden (Eerstelijnsverblijf, WLZ-crisis), samenwerking tijdens de avond-nacht en weekenduren, op het gebied van huisartsenzorg voor mensen die wonen in een woonvorm (WLZ zonder behandeling). Meer informatie over de samenwerking in de regionale ouderenzorg leest u onder ‘regionale ouderenzorg’.