Uw mening

Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland

logo coördinatiepunt ouderenzorg NH

Vanaf 7 februari 2022 hebben de regionale coördinatiepunten voor het adherentiegebied West-Friesland, Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en Waterland hun krachten gebundeld door hun samenwerking te versterken onder de naam Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland. In deze regio’s kunnen verwijzers (huisarts, spoedeisende hulp, transferpunt) voortaan bij het geïntegreerde centraal punt terecht wanneer een oudere cliënt niet meer (tijdelijk) zelfstandig thuis kan blijven wonen. Door samen te werken met alle regionale zorgpartners is er voldoende zicht op de beschikbare plekken en wordt via een eenduidige uitvraag (triage) besloten wie voor deze schaarse plekken in aanmerking komt. Het uitgangspunt blijft altijd om zoveel mogelijk in de thuissituatie op te lossen.

Versterkte samenwerking  Binnen het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland maken alle zorgpartijen zich sterk om in het hele adherentiegebied voor kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Hierdoor wordt de gezamenlijke capaciteit beter benut en wordt voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig lang moeten wachten op de juiste zorg in een acute situatie of na een ziekenhuisopname. Het Coördinatiepunt Ouderenzorg ondersteunt verwijzers bij de triage van (sub)acute zorgvragen en maakt gebruik van data en expertise om te anticiperen op trends en ontwikkelingen.   

Andere contactgegevens  Vanaf 7 februari 2022 is het Coördinatiepunt Ouderenzorg Noord-Holland bereikbaar op een nieuw telefoonnummer, 085 029 71 21. Ook het mailadres wijzigt, het nieuwe adres wordt info [at] cpouderenzorgnh.nl. Ook in Zorgdomein is het Coördinatiepunt te vinden voor het maken van een verwijzing. Bij verwijzingen in (sub)acute situaties is naast de verwijzing in Zorgdomein ook altijd telefonisch contact tussen de verwijzer en het coördinatiepunt noodzakelijk. Let op: het is als cliënt, familie of mantelzorger niet mogelijk om zelf contact op te nemen.