Uw mening

Thema's

Binnen het zorgprogramma wordt extra aandacht besteed aan interventies die, volgens de gangbare literatuur, meehelpen in het voorkomen van acute situaties.

 • Medicatiebeoordeling

  Veel van de ziekenhuisopnames bij ouderen zijn medicatie-gerelateerd. Door medicatie beoordelingen uit te voeren willen we meer inzicht krijgen in potentiële geneesmiddel gerelateerde problemen zoals interacties, onder/overbehandeling, effectiviteit van de medicatie, bijwerkingen, contra-indicaties, onjuiste doseringen en gebruiksgemak.

  De verpleegkundige ouderenzorg bespreekt met de cliënt thuis welke medicatie ingenomen wordt, hoe dat gebeurt en of er sprake is van bijwerkingen. Daarnaast vraagt ze medicatieoverzichten op bij de huisarts en de apotheker. Door de informatie van de cliënt, de huisarts en apotheker te combineren ontstaat er een compleet beeld van welke medicatie de cliënt voorgeschreven heeft gekregen en hoe dit er in de praktijk, bij de cliënt thuis, uit ziet.
  De huisarts en apotheker zijn verantwoordelijk voor het medische deel. Zij kijken naar de effectiviteit van de medicatie en therapie en kunnen hierin eventueel wijzigingen maken. De verpleegkundige ouderenzorg draagt er zorg voor dat de medicatie thuis ook werkelijk op de juiste wijze ingenomen kan worden.

  apcon

  cakn

 • Proactieve zorgplanning

  Proactieve zorgplanning, of Advance Care Planning, is een continu en dynamisch proces van gesprekken over levensdoelen en keuzes, en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. De verpleegkundige ouderenzorg gaat hierover in gesprek met de oudere. Er wordt verder ingegaan op welke zorg de oudere nu écht belangrijk vindt om te krijgen, welke doelen hij/zij nog wil bereiken of wensen rondom het levenseinde. De huisartsen zijn nauw betrokken bij deze gesprekken of doen zelf een deel ervan.

  De uitkomsten van deze gesprekken worden vastgelegd in het patiëntendossier en gedeeld met de huisartsenpost zodat ook bij huisartsenzorg tijdens de avond, nacht en weekenduren de wensen van de cliënt inzichtelijk zijn.

  De training van de verpleegkundige ouderenzorg op dit thema wordt verzorgd door Stichting STEM.

 • Transmurale Zorgbrug

  Met de Noordwest Ziekenhuisgroep is een transmurale zorgbrug ontwikkeld. Deze zorgbrug heeft tot doel het verminderen van heropnames en is gericht op kwetsbare 75+ers die worden opgenomen in een van de vestigingen van het ziekenhuis. De verpleegkundige ouderenzorg vanuit het zorgprogramma wordt door het ziekenhuis ingeschakeld wanneer een cliënt binnenkort naar huis gaat.
  De verpleegkundige ouderenzorg en het ziekenhuis werken samen om de oudere goed en veilig met ontslag te laten gaan. Hierbij ligt de focus op een goede overdracht naar de huisarts, duidelijkheid voor cliënt en mantelzorger, een goede medicatieoverdracht naar huisarts en apotheek en indien nodig het inzetten van thuiszorg. 

  In 2018 vond een pilot plaats met de transmurale zorgbrug. Deze pilotfase is inmiddels afgerond. Vanaf november 2019 houdt de transmurale zorgbrug in dat :

  • voor alle 75+ers die kwetsbaar naar huis gaan de huisarts geïnformeerd wordt door het transferbureau van het Noordwest Ziekenhuis. De huisarts kan zelf beslissen welke actie hij/zij hierna onderneemt richting de cliënt;
  • wanneer een huisartsenpraktijk deelneemt aan INKT Ouderenzorg, de cliënt via de verpleegkundige ouderenzorg naar huis gaat. Dat betekent dat de verpleegkundige ouderenzorg door het transferbureau geïnformeerd wordt over het aankomende ontslag van de cliënt. Zij kan, in overleg met de huisarts, een goede overdracht en veilige thuiskomst begeleiden.

  De regionaal ontwikkelde transmurale zorgbrug volgt op hoofdlijnen de handleiding Transmurale Zorgbrug van Beter Oud, echter is deze op details aangepast naar lokale wensen.